Zadnje objave

Zaključek projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

Rogašovci, 11. marca 2024 – Na današnji zaključni novinarski konferenci projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B so pridobitve projekta in neposredne učinke na vsakdanje življenje prebivalcev v 12 pomurskih občinah predstavili župan Občine Rogašovci Rihard Peurača, Bojan Prosič in Boštjan Zver iz Javnega podjetja Vodovod SISTEMA B d.o.o. ter predstavniki izvajalca gradnje za sklop 1 in sklop 2 Marko Meglen in Maja Kobetič iz podjetja TELEG-M d.o.o. ter za sklop 3 Tomaž Ivan Bašič iz podjetja ELPROING d.o.o.

Razvojni projekt Nadgradnja vodovodnega sistema B zagotavlja javno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter vzpostavitev potrebne ustrezne infrastrukture 12 pomurskih občin. Z novo infrastrukturo se izboljšuje oskrba s pitno vodo, kar pomeni zanesljiv dostop do čiste in kakovostne vode. Investicija obsega novogradnjo 21.700,40 m transportnih cevovodov, 64.520,04 m primarnih in 107.921,97 m sekundarnih cevovodov, novogradnjo 14 objektov na sistemu ter nadgradnjo 33 obstoječih črpališč in 14 vodohranov. Vrednost investicije znaša 38.160.205,71 EUR z DDV.

Župan Občine Rogašovci Rihard Peurača je uvodoma z zadovoljstvom predstavil pomembnost uspešno zaključenega projekta za občine investitorke in celotno regijo ter se zahvalil svojim sodelavcem, županom in sodelavcem na drugih občinah, ministrstvu za naravne vire in prostor ter vsem, ki so kakorkoli sodelovali na projektu.

»Vsa dela na projektu so zaključena in pridobljena so vsa uporabna dovoljenja. Trenutno v vseh občinah poteka priključevanje novih uporabnikov. Smo v fazi odprave napak in izvedbe izboljšav. Po zaključku projekta bo imelo skoraj 93 % prebivalcev s tega območja možnost priključitve na javno vodovodno omrežje«, je še povedal župan Rogašovcev, vodilne občine v projektu.

 

Finančni del projekta je predstavil Bojan Prosič iz Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o:

»Med pogodbeno vrednostjo in realizacijo je nastala razlika predvsem na podlagi dejstva, da smo gradili objekt v zelo turbulentnih časih, kar se tiče cen in dogajanja na trgu z določenimi podražitvami. Podražitve so znašale 4,4 milijona evrov. Uspelo nam je izčrpati največ evropskih sredstev, ki jih je bilo mogoče pridobiti, zato občinam ni bilo treba zalagati več denarja, kot je bilo prvotno predvideno. V obsegu 82 % je bil projekt financiran iz kohezijskih sredstev. Občine so prispevale le 3,9 milijona evrov.«

Direktor Javnega podjetja VODOVOD SISTEMA B d.o.o. Boštjan Zver je poudaril: »Vodovod sistema B po dolžini omrežja, ki obsega čez 1200 km, sodi med 5 največjih vodovodnih sistemov v državi. Da bomo zagotovili varnost oskrbe s pitno vodo v luči podnebnih sprememb in zagotavljali odpornost sistema, pa bodo potrebne še nadaljnje nadgradnje. Pri tem se bo treba osredotočiti na zagotavljanje novih in rezervnih vodnih virov, njihovo zaščito ter pripravo pitne vode v skladu s prihajajočimi novimi zahtevami in standardi kakovosti pitne vode.«

»Predvsem je bilo na nas kot izvajalcu, da smo opravili temeljito oceno tveganja, poskusili najti alternativne vire materialov, se pripravili na strateško upravljanje zalog dobave, prilagoditev procesov skladno s potekom dela, optimizacijo stroškov ter razvoj finančne strategije, ki je omogočala nadaljevanje projekta v spremenjenih ekonomskih okoliščinah,« je povedala Maja Kobetič iz podjetja TELEG-M d.o.o., izvajalca gradnje za sklop 1 in sklop 2.

Tomaž Ivan Bašić iz podjetja ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, d.o.o., vodilnega partnerja na delih sklopa 3, ki zajema nadgradnjo obstoječega vodnega vira Fazanerija in vzpostavitev novega nadzornega centra vodovodnega sistema VSB, je povedal: »Da lahko sistem deluje kot sinhroniziran proces, smo tekom izvedbe projekta implementirali programsko opremo za hidravlično moduliranje AQUIS. Projekt je potekal v skladu z izhodišči projektne zasnove, operativni izzivi na terenu so bili skladni s pričakovanji ter smo jih sproti in učinkovito reševali.«

Marko Meglen, direktor podjetja TELEG-M d.o.o, je na koncu izrazil zadovoljstvo s potekom izvedbe del: »Zahvalil bi se naročniku, investitorju in upravljavcu, da smo tekoče težave sproti in hitro reševali. Rok za izvedbo je bil zelo kratek, s tem pa tudi čas za odpravo težav, ki pa so vsekakor manjše, če jih rešujemo sproti, tako da sedaj reklamacij praktično ni veliko in so nebistvene.«

 

Splošno o projektu »Nadgradnja vodovodnega sistema B«

Izvedba projekta je razdeljena v tri sklope in se je izvajala na območjih 12 občin investitork: Občine Rogašovci, Občine Beltinci, Občine Cankova, Občine Gornji Petrovci, Občine Grad, Občine Hodoš, Občine Kuzma, Občine Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Občine Puconci, Občine Šalovci in Občine Tišina. Vodilna občina v imenu in v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami v projektu je Občina Rogašovci.

Izvajalec gradnje vodovodnega omrežja ter objektov za sklop 1 in sklop 2 je bil TELEG-M d.o.o. s partnerjem HIDROSVET d.o.o. Dobavo in vgradnjo opreme za sklop 3 je izvajalo podjetje ELPROING, RAČUNALNIŠKO PROGRAMIRANJE, d.o.o., s partnerjem KOMUNALA, JAVNO PODJETJE d.o.o. Storitev inženirja in nadzornika je opravljalo podjetje PROPLUS INŽENIRING, PROJEKTIRANJE d.o.o., s partnerjem ATRIJ GRADBENI INŽENIRING d.o.o., javnost pa obvešča podjetje ALTIUS d.o.o. Upravljavec vodovodnega sistema B je Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d.o.o. 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.