O projektu

Predstavitev projekta

Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov je celovit regionalni projekt, ki so se mu
pomurske občine pridružile, da prebivalcem Pomurja zagotovijo varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo.

»Nadgradnja vodovodnega sistema B« predstavlja drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, ki je bil prvotno zasnovan kot celovita rešitev vodooskrbe 12. občin sistema B v višini 83,1 milijonov EUR. Prva faza je bila realizirana v višini 49,5 milijonov EUR, pogodbena vrednost druge faze pa znaša dobrih 36 milijonov EUR.

Vodovod sistema B se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov Krog, Črnske meje, Fazanerija in Hraščice s skupno kapaciteto 215 l/s, ki zadošča za potrebe dolgoročne oskrbe celotnega vodooskrbnega sistema, vendar vsi vodni viri na obstoječem sistemu ne nudijo zadostne kakovosti pitne vode. Vodovod sistema B trenutno zagotavlja pitno vodo 47 245 uporabnikom na območju dvanajstih občin: Rogašovci, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Šalovci in Tišina. Na vodovodni sistem še niso priključena posamezna območja na Cankovi, v Kuzmi, Moravskih Toplicah, Puconcih, Rogašovcih in na Tišini.

S projektom »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  bomo dosegli:

 • izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo,
 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za nemoteno oskrbo s pitno vodo,
 • zmanjšanje potencialnih posledic v primeru izrednih dogodkov na vodovarstvenem območju in povečanje zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo ter učinkovitost upravljanja z vodovodnimi sistemi.

 

Naložba je sofinancirana s kohezijskimi sredstvi Evropske unije, njen glavni namen pa je prebivalcem vseh 12. občin zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Skupno bo po izvedbi projekta oskrba z zdravo pitno vodo zagotovljena za nekaj več kot 52 tisoč prebivalcev dvanajstih sodelujočih občin.

Projekt je zelo pomemben tako za prebivalce kot za nadaljnji razvoj Pomurskih občin.
Z nadgradnjo vodovoda se dolgoročno rešuje kakovostna vodooskrba in zagotavlja ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo tako današnjih kot prihodnjih generacij.

Cilji projekta

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B«  sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:

 • Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

 

Drugi cilji, ki jih bo projekt dosegel so še:

 • 3.026 prebivalcem bo dodatno deležno javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
 • 52.149 prebivalcem bo zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, zaradi hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti,
 • izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer,
 • zmanjšanje vodnih izgub,
 • poleg dodatnega priključevanja prebivalstva je v okviru projekta predvidena prevezava obstoječe priključenih 1.878 prebivalcev v Občini Tišina na javni vodovod v upravljanju Vodovoda sistema B d.o.o.,
 • po izvedeni investiciji bo na sistemu B 92,65% priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo.

Rezultati in učinki projekta

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« obsega:

 • izgradnjo manjkajočih ter rekonstrukcijo obstoječih transportnih, primarnih in sekundarnih vodov v skupni dolžini 200 550 m,
 • izgradnjo in nadgradnjo objektov na sistemu (črpališča, vodohrani, raztežilniki in jaški, telemetrija),
 • nadgradnjo vodnega vira Fazanerija,
 • izgradnjo nadzornega centra vodovod sistema B in
 • novo priključitev skupno 3.026 prebivalcev.

Projekt »Nadgradnja vodovodnega sistema B« vključuje:

 • izgradnjo transportnih, primarnih in sekundarnih cevovodov;
 • izgradnjo črpališč, vodohranov, raztežilnika in jaškov;
 • nadgradnjo obstoječih črpališč in vodohranov;
 • dobavo in vgradnjo opreme za nemoteno delovanje sistema oskrbe s pitno vodo.
Fizični kazalnik merska enota Ciljna vrednost za projekt Ciljno leto
transportni cevovodi (novogradnja) m 21 343 2023
primarni cevovodi (novogradnja) m 59 903 2023
sekundarni cevovodi (novogradnja) m 119 304 2023
črpališče (novogradnja) kom 6 2023
vodohran (novogradnja) kom 2 2023
jašek (novogradnja) kom 5 2023
črpališče (nadgradnja) kom 33 2023
vodohran (nadgradnja) kom 14 2023

Načrtovana je novogradnja 21 343 m transportnih cevovodov, 59 903 m primarnih in 119 304 m sekundarnih cevovodov. V okviru projekta je predvidena novogradnja 14. objektov na sistemu in nadgradnja 33. obstoječih črpališč ter 14. vodohranov.

Predvidene gradnje cevovodov v okviru projekta

SKUPNA VSOTA 200 550,2
OBČINA DOLŽINA CEVI (m)
BELTINCI 6 003
CANKOVA 17 390
GORNJI PETROVCI 0
GRAD 0
HODOŠ 0
KUZMA 7 823
MORAVSKE TOPLICE 44 562
MURSKA SOBOTA 13 832
PUCONCI 13 000
ROGAŠOVCI 55 218
ŠALOVCI 2 615
TIŠINA 40 107,2

Izvedba projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B« je razdeljena v tri sklope in se izvaja na območjih 12. občin: Občina Rogašovci, Občina Beltinci, Občina Cankova, Občina Gornji Petrovci, Občina Grad, Občina Hodoš, Občina Kuzma, Občina Moravske Toplice, Mestna občina Murska Sobota, Občina Puconci, Občina Šalovci in Občina Tišina. Vodilna občina v projektu je – v sodelovanju z ostalimi občinami investitorkami – Občina Rogašovci.

V prvem in drugem sklopu bo izbrani izvajalec Teleg-M iz Ljubljane skupaj s partnerjem Hidrosvetom iz Celja zgradil objekte, in sicer v prvem sklopu na območju občin Beltinci, Puconci, Tišina in Mestne občine Murska Sobota, v drugem sklopu pa na območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Rogašovci in Šalovci.

V tretjem sklopu bo izbrani izvajalec Elproing iz Murske Sobote skupaj s partnerjem Javno podjetje Komunala iz Murske Sobote na območju vseh dvanajstih občin, vključenih v sistem, dobavil in vgradil opremo. Podjetje Proplus inženiring, projektiranje iz Maribora, bo skupaj s partnerjem Atrij gradbeni inženiring iz Odrancev na območju vseh dvanajstih občin, vključenih v sistem, opravilo storitve inženirja in nadzornika.

Sedanji upravljavec javne infrastrukture na območju občin upravičenk in tudi bodoči upravljavec načrtovane investicije je Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B d. o. o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Vrednost investicije in finančni viri

Vrednost projekta »Nadgradnja vodovodnega sistema B«, ki bo omogočil sodobno in kakovostno oskrbo z vodo, znaša po odločitvi o podpori SVRK dobrih 36 milijonov EUR. Naložbo v 91,14-odstotnem deležu sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Razliko do skupne višine vrednosti operacije zagotovijo občine vključene v Sistem B.

Skupna vrednost projekta 36.223.349,13 EUR z DDV